Tuesday, September 29, 2009

感觉上好忙

感觉上嚟几日好似好忙咁。
由上个星期马来新年开始,
影咗嘅相都未有时间去拾拾。。。。
就连哨牙结婚d相都未搞。哈哈。
忙乜嘢?
行街,睇戏,吃饭,饮茶。
都几忙ga。。。。

整张过你定瘾啦。。。。

1 comments:

elfin yap said...

以为你忙什么=。=
原来行街,睇戏,吃饭,饮茶哦~~~~
我的相今晚有的拿没??

Post a Comment