Thursday, October 22, 2009

要信边个好?

赵明福一案,
我国法医讲佢自杀成分高,
邻国法医又讲佢他杀成分高,
咁要信边个好le?


俾我,我更係信自己人啦,
我国d法医咁‘劲’,
我有乜理由唔信佢哋叻.

- 相关报道 -

0 comments:

Post a Comment