Wednesday, August 19, 2009

现实VS梦想

将豆腐兄在其博客嘅一编开心VS伤心),
改成(现实VS梦想),
由我第一编博文开始,
就好想写嚟个题材。

其实我自己正再係`现实‘同`梦想‘之间揾跟个平衡点。
每当我要向`梦想‘出发嘅时候,
`现实‘就会挡着我,
同我讲:喂,你有好多嘢未搞掂ga....供屋,供车,仲要还卡数le。
令我要向`梦想‘止步。
但当我向`现实‘低头时,
`梦想‘就会细细声係我耳子边讲:
喂,我係新西兰等跟你啊。哈哈
又令我有番d动力。

其实嚟d问题唔净至出现係我身上,
可能你同我都係`现实‘同`梦想‘嘅玩具。
要係嚟两样嘢之间揾个平衡点只有一个方法,
就只有`钱‘嘞。
好好係`现实‘同`梦想‘之间挣扎啦,朋友。。哈哈哈哈哈
(哗!嚟编嘢係我有史以来最长博文啊)

0 comments:

Post a Comment